Vi ser det också som viktigt att på sikt verka för att man i socionomutbildningen erbjuder kurser relevanta för yrkesfunktionen inom det palliativa området och därvid också utnyttjar den kompetens, som föreningens medlemmar utgör.

Eftersom vikten av ett teamarbete ständigt framhålls i samband med palliativ vård ser vi det också som angeläget att söka samverkan i gemensamma frågor med övriga yrkesföreningar, som idag finns inom området (dvs. föreningar för bl a läkare, sjuksköterskor, undersköterskor).

På ett mer övergripande plan vill föreningen tillvarata och bevaka såväl yrkeskompetensen som kvalitén på den palliativa vården genom att fungera som remissorgan och genom att på samhällsnivå sprida information om vunna erfarenheter och identifierade behov inom denna del av vården, sett ur patienters och närståendes synvinkel.