Om SiP

denna intresseförening bildades i september 2002. Föreningens uppgift skall vara att:

bevaka och verka för utveckling av det psykosociala innehållet inom palliativ vård.

främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier inom arbetsområdet (teamarbetet).

aktivt verka som remissorgan och delta i den samhälleliga debatten inom området.

främja och utveckla medlemmarnas kompetens inom det palliativa området samt verka för ändamålsenlig utbildning på grund- och påbyggnadsnivå.

När det gäller de båda första uppgifterna, som fokuserar på det psykosociala innehållet i palliativ vård respektive yrkeskompetensen.

Målet är att föreningen skall fungera som ett forum, där medlemmarna via styrelsen kan förmedla relevant och intressant information, tips och idéer till varandra.

Ett annat mål är att anordna årliga studiedagar för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. Vi ser detta som en viktig kvalitetshöjande faktor när det gäller utveckling av yrkeskompetensen.

Vi ser det också som viktigt att på sikt verka för att man i socionomutbildningen erbjuder kurser relevanta för yrkesfunktionen inom det palliativa området och därvid också utnyttjar den kompetens, som föreningens medlemmar utgör.

Eftersom vikten av ett teamarbete ständigt framhålls i samband med palliativ vård ser vi det också som angeläget att söka samverkan i gemensamma frågor med övriga yrkesföreningar, som idag finns inom området (dvs. föreningar för bl a läkare, sjuksköterskor, undersköterskor).

På ett mer övergripande plan vill föreningen tillvarata och bevaka såväl yrkeskompetensen som kvalitén på den palliativa vården genom att fungera som remissorgan och genom att på samhällsnivå sprida information om vunna erfarenheter och identifierade behov inom denna del av vården, sett ur patienters och närståendes synvinkel.